Regulamin

Dużo kupujesz? Dużo zyskujesz! Każdy kolejny produkt +1% rabatu w koszyku! Rabat do 12% za ilość na cały asortyment bez outletu.

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego sklep.supervoip.pl

§1. Postanowienia ogólne 

Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.sklep.supervoip.pl prowadzony jest przez spółkę komandytową ST LINE Sp. z o.o. spółka komandytowa wpisaną do rejestru KRS pod numerem 0000684755 z siedzibą w Poznaniu 60-129, ul. Sielska 17a będącą płatnikiem podatku VAT, posiadającą nadany numer NIP 779-246-72-42. Przedmiotem działalności sklepu internetowego jest handel produktami z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość. Właścicielem sklepu internetowego jest Sprzedawca. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy ze sklepem: a) połączenie z siecią Internet o prędkości 1 Mb/s lub szybsze, b) przeglądarka internetowa Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Safari, Opera c) włączona obsługa JavaScript, d) czynna skrzynka poczty elektronicznej. Zamawiać towary za pośrednictwem sklepu internetowego mogą zarówno Konsumenci jak i Przedsiębiorcy. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym jest zapoznanie się z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz ich zaakceptowanie, w przypadku jeśli Użytkownik nie akceptuje jakichkolwiek postanowień niniejszego regulaminu jest zobowiązany do przerwania składania zamówienia. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania. Prezentacja na stronach sklepu internetowego towarów nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, lecz stanowi jedynie zaproszenie do składania oferty przez Użytkownika. Wszystkie ceny towarów zamieszczone w sklepie podawane są w złotych polskich. 

§2. Definicje użyte w niniejszym regulaminie nazwy oznaczają: 

REGULAMIN – oznacza niniejszy dokument będący wzorcem umownym, na podstawie którego zawierane są przez Sprzedawcę z Kupującymi oraz Usługobiorcami umowy sprzedaży towarów oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w szczególności określający warunki sprzedaży towarów i świadczenia usług przez Sprzedawcę oraz wypełniający wobec Użytkowników obowiązki informacyjne nałożone ustawowo na Usługodawcę. 

SKLEP INTERNETOWY – oznacza przedsiębiorstwo funkcjonujące za pośrednictwem strony internetowej www.sklep.supervoip.pl za pomocą której Kupujący i Sprzedawca bądź Usługobiorca i Usługodawca zawierają umowy na odległość. KONSUMENT – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową KONTO – oznacza wirtualną przestrzeń w sklepie internetowym, zabezpieczoną hasłem, umożliwiającą Użytkownikowi składanie zamówień bez konieczności ponownego wpisywania danych osobowych, podgląd statusu realizacji zamówień i historii zakupów oraz otrzymywanie rabatów i kuponów promocyjnych 

KUPUJĄCY – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywającą towary od Sprzedawcy 

COOKIES – oznacza dane elektroniczne gromadzone przez przeglądarkę internetową w pamięci urządzenia, którym posługuje się Użytkownik 

DNI ROBOCZE – oznaczają wszystkie dni tygodnia, z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy KLIENT – oznacza Kupującego bądź Usługobiorcę 

PRZEDSIĘBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonującą czynności prawnej bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową 

SPRZEDAWCA – ST LINE Sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu 60-129, ul. Sielska 17a

USŁUGA – oznacza działanie podejmowane na podstawie umowy o świadczenie usług przez Usługodawcę w celu zaspokojenia określonej potrzeby Usługobiorcy 

USŁUGOBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą z usługi elektronicznej świadczonej przez Usługodawcę UŻYTKOWNIK – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej korzystającą ze strony internetowej www.sklep.supervoip.pl

ZAPŁATA – oznacza zaksięgowanie kwoty wynagrodzenia na rachunku bankowym 

§3. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną 

Użytkownik może zawierać z Usługodawcą umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną we wszystkie dni tygodnia przez 24 godziny na dobę. Świadczona przez Usługodawcę usługa elektroniczna jest bezpłatna i polega na prowadzeniu konta w sklepie internetowym. W celu utworzenia konta, konieczne jest podanie w formularzu rejestracyjnym przez Użytkownika następujących danych: a.) e-mail (adres poczty elektronicznej), b.) hasło. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta w sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie kliknięcia przez Użytkownika w link aktywacyjny, znajdujący się w treści wiadomości e-mail wysłanej przez Usługodawcę po wypełnieniu i zatwierdzeniu formularza poprzez kliknięcie na pole z napisem „Zarejestruj się”. Umowa, o której stanowi zdanie poprzednie, zawierana jest na czas nieokreślony. Usługobiorca może w każdym czasie zakończyć świadczenie na jego rzecz usługi elektronicznej przez Usługodawcę, usuwając swoje konto ze sklepu. Usunięcie przez Usługobiorcę konta ze sklepu internetowego oznacza rozwiązanie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. 

§4. Przyjmowanie i realizacja zamówień produktów 

Zamówienia od Użytkowników są przyjmowane przez sklep internetowy 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. Użytkownik może składać zamówienia w następujących formach: a.) za pomocą konta w sklepie internetowym (w tym wypadku przy składaniu zamówienia nie jest konieczne powtórne wypełnianie formularza zawierającego dane osobowe), b.) za pomocą formularza zamówienia, c.) za pomocą poczty elektronicznej przez wysłanie e-maila na adres sklep@supervoip.pl W celu złożenia zamówienia za pomocą konta w sklepie internetowym bądź formularza zamówienia Użytkownik po wybraniu odpowiedniego dla siebie towaru, poprzez kliknięcie na pole z napisem „Do koszyka” dodaje towar do wirtualnego koszyka, a następnie wybiera odpowiednią formę płatności oraz dostawy. W dalszej kolejności Użytkownik przechodzi do koszyka klikając w zakładkę „przejdź do koszyka”, po czym zatwierdza zamówienie klikając na pole z napisem „Zamawiam”, przechodząc w ten sposób do podstrony umożliwiającej mu rejestrację bądź przejście do formularza zamówienia. Po uzupełnieniu formularza zamówienia, Użytkownik klika na pole z napisem „Podsumowanie”, po czym Sprzedawca wysyła niezwłocznie do Użytkownika wiadomość e-mail zawierającą link z podsumowaniem zamówienia. W celu złożenia zamówienia za pomocą formularza zamówienia konieczne jest podanie przez Użytkownika następujących danych: a.) imienia, b.) nazwiska, c.) telefonu, d.) adresu e-mail, e.) ulicy i numeru domu, f.) kodu pocztowego, g.) miasta, h.) nazwy i NIP firmy w przypadku Użytkowników będących Przedsiębiorcami. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w momencie kliknięcia przez Użytkownika w link aktywacyjny o którym stanowi ust. 3 niniejszego paragrafu. Jeżeli Sprzedawca nie będzie mógł spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie czternastu dni od zawarcia umowy sprzedaży, zawiadomi o tym Kupującego i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia. Użytkownik może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary: a.) za pobraniem przy odbiorze; b.) przedpłata przelewem bądź kartą płatniczą na rachunek bankowy Sprzedawcy; c.) przedpłata za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych; d.) gotówką w siedzibie Sprzedawcy. W przypadku wyboru płatności w innej formie niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy dniem złożeniem zamówienia, a dniem zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sprzedawcy. W przypadku dokonania płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji. 

§5. Dostawa towaru 

Zamówione towary dostarczane są za pośrednictwem wyspecjalizowanych podmiotów trudniących się czynnościami przewozu. Sprzedawca informuje, że w przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie, Kupujący ma prawo (zgodnie z ustawą Prawo przewozowe) do zwrócenia się do kuriera o sporządzenie protokołu szkody w sytuacji kiedy kurier nie sporządzi protokołu szkody z własnej inicjatywy. Jeżeli Kupujący otrzyma od kuriera protokół szkody, Sprzedawca zaleca przesłanie tego dokumentu (ewentualnie jego kopii) na wskazany w §1 adres siedziby Sprzedawcy, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawcę zgłoszonej przez Kupującego reklamacji. Szczegółowe informacje na temat kosztów oraz terminów dostawy znajdują się w zakładce: Koszty dostawy. 

§6. Prawo odstąpienia od umowy i zwrotu towaru kupionego na odległość 

Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta Kupujący będący Konsumentem może odstąpić, bez podania przyczyny, od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru. W razie tego odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą. Oświadczenie o odstąpieniu Konsument może złożyć Sprzedawcy albo drogą elektroniczną (wysyłając wiadomość e-mail z oświadczeniem na adres sklep@supervoip.pl) albo wysyłając pisemne oświadczenie na nośniku papierowym pocztą tradycyjną na wskazany w par. 1 adres siedziby Sprzedawcy. Konsument zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać towar Sprzedawcy na wskazany w par. 1 adres jego siedziby. W przypadku, gdy Konsument odstąpi od umowy, Sprzedawca zwraca mu w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy wszelkie otrzymane od niego tytułem zakupu płatności (w tym koszty dostarczenia rzeczy), z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania towaru. Koszty odesłania towaru do Sprzedawcy nie są Konsumentowi zwracane. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na rzecz Konsumenta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedający informuje, iż prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. produkt rękodzielniczy, szyty na indywidualne zamówienie Konsumenta według wskazanych przez Konsumenta parametrów); d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; k) zawartej w drodze aukcji publicznej; l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do oświadczenia o odstąpieniu bądź do odsyłanego towaru paragonu albo faktury, gdyż może się to przyczynić do przyspieszenia zwrotu kwot należnych Konsumentowi tytułem odstąpienia przez niego od umowy. 

§7. Reklamacje 

Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem za wadliwość towaru w zakresie określonym przez przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności przepisy o rękojmi. Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta może nastąpić w formie pisemnej na wskazany w par. 1 adres siedziby Sprzedawcy, pocztą elektroniczną na adres: sklep@supervoip.pl Sprzedawca ustosunkuje się do żądań reklamacyjnych Konsumenta niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Konsumenta. Reklamowany produkt odsyłać należy na wskazany w par. 1 adres siedziby Sprzedawcy. Konsument może składać reklamacje z tytułu rękojmi przez okres 2 lat od dnia otrzymania towaru. Sprzedawca uprzejmie prosi o dołączenie do reklamowanego produktu dowodu sprzedaży. W przypadku umowy sprzedaży zawartej z Kupującym będącym Przedsiębiorcą dokonującym zakupu w ramach swojej działalności gospodarczej, odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego z tytułu rękojmi jest wyłączona. Towar zakupiony w outlecie z tzw. obrotu wtórnego nie jest traktowany jako nowy, może zawierać wady ukryte bądź jawne i nie podlega reklamacji ani gwarancji jeżeli nie ustalono inaczej.

§8. Reklamacje usług świadczonych drogą elektroniczną

Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną Usługobiorca składać może w formie elektronicznej (poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Usługodawcy) bądź tradycyjnej formie pisemnej (poprzez wysłanie listu do siedziby Usługodawcy). Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji dotyczącej usługi świadczonej drogą elektroniczną w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania. 

§9. Ochrona danych osobowych 

Dane osobowe Klienta chronione są w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. Dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Sprzedawcę/Usługodawcę wyłącznie w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz realizacji umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem sklepu internetowego. Klienci mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w sklepie. Sprzedawca/Usługodawca posługuje się za zgodą Użytkownika plikami cookies. 

§10. Postanowienia końcowe 

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Konsumentów za pośrednictwem sklepu internetowego ze Sprzedawcą/Usługodawcą umów jest sąd właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Przedsiębiorców ze Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego umów jest sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba Sprzedawcy/Usługodawcy. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Użytkowników (w tym Klientów) będących Konsumentami, przysługujących im na mocy powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo zawsze mają powszechnie i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić wyłącznie po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o przewidywanych zmianach najpóźniej w terminie 7 (siedmiu) dni przed dniem wejścia ich w życie. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian realizowane będą według wersji Regulaminu, która obowiązywała w momencie składania zamówienia. W wypadku, jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na treść wprowadzanych zmian posiada on możliwość usunięcia swojego konta ze sklepu internetowego. Promocje w sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej. 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 r.